สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

04 September 2561 |
สัมมนาทางวิชาการ : การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร 31 ส.ค. 61

โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่อง การจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสำคัญขององค์กร

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารพิทยพัฒน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
จัดโดย สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)