สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงรักษ์โลก ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (31 ต.ค. 63)

02 November 2020 |
สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงรักษ์โลก ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 (31 ต.ค. 63)

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดงานลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ “ชุมชนร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมไทยลอยกระทงที่ มสธ.” โดย ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงาน เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ประเพณีที่มีคุณค่าและงดงามของไทย สร้างความเป็นศูนย์กลางด้านการเรียนรู้ในเชิงวัฒนธรรมแก่ชุมชน และส่งเสริมสัมพันธพันธภาพร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชน ภายในงานมีการประกวดกระทงรักษ์โลก การแสดงศิลปวัฒนธรรมโดยคณะเด็กนักเรียนในชุดบายศรีสู่ขวัญและตำนานวันลอยกระทง การออกร้านจำหน่ายสินค้า และการแสดงดนตรีโดยวงสบายแบนด์