สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4 ม.ค. 62

12 January 2562 |
สอนการค้นคว้า : สารสนเทศในห้องสมุด นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 4 ม.ค. 62

สอนการค้นคว้าสารสนเทศในห้องสมุดแก่นักศึกษาระดับบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรมสัมมนาเข้มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในวันที่ 4 มกราคม 2562