โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

05 February 2563 |
โครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) รุ่นที่ 3 5 ก.พ. 63

ห้องสมุด มสธ. จัดโครงการพบมิตรห้องสมุด (Library is Your Friend) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รุ่นที่ 3 เพื่อแนะนำการให้บริการการใช้ห้องสมุดสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 16 กันยายน 2562 เมื่อวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-11.30 น. ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4 มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 23 คน