สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

05 September 2562 |
สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 5 ก.ย. 62

สอนการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในการฝึกอบรมหลักสูตร เรื่อง “การเขียนบทความวิจัยทางการพยาบาลและทางสุขภาพเพื่อการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ” รุ่นที่ 2 จัดโดยสำนักการศึกษาต่อเนื่องร่วมกับสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ในวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น.