ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

06 November 2562 |
ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช 6 พ.ย. 62

บุคลากร มสธ. ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย และหอสมุดศิริราช เกี่ยวกับพื้นที่บริการ อาทิ พิพิธภัณฑ์ ส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร ห้องสมุด และห้องประชุมย่อย เพื่อศึกษาแนวคิดและประสบการณ์การกำหนดพื้นที่กิจกรรมต่างๆ เพื่อนำมาเป็นแนวมางในการดำเนินงานต่อของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย (Bank of Thailand Learning Center)

หอสมุดศิริราช (Siriraj Medical Library)