สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62

06 December 2562 |
สอนการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 6 ธ.ค. 62

สอนการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1