สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 7 ม.ค. 62

12 January 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 7 ม.ค. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพไทยคดี ในวันที่ 7 มกราคม 2562