ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

07 June 2562 |
ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ 7 มิ.ย. 62

ประชุมบุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ และฟังการนำเสนอผลงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562