สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 8 ม.ค. 62

12 January 2562 |
สอนการสืบค้นข้อมูล : ฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 8 ม.ค. 62

สอนการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพกแก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการศึกษานอกระบบ ในวันที่ 8 มกราคม 2562