การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

09 January 2563 |
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 8-9 ม.ค. 63

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 10 The 10th PULINET National Conference ระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา