อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

10 January 2563 |
อบรมการใช้โปรแกรม : การจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) 9 ม.ค. 63

อบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารเพื่อการพัฒนา (CCDKM) สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา มสธ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม 3106 อาคารบรรณสาร ชั้น 1