ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (9 ต.ค. 63)

09 October 2020 |
ศึกษาดูงานห้องสมุด มสธ. : นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ (9 ต.ค. 63)

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ ศึกษาดูงานที่ห้องสมุด มสธ. ในกิจกรรมสัมมนาเข้ม ชุดวิชา 13723 การจัดโครงสร้างสารสนเทศและการค้นคืน ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563