แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (9 ธ.ค. 63)

09 December 2020 |
แนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลโอแพก นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ (9 ธ.ค. 63)

แนะนำการสืบค้นสื่อการศึกษาด้วยฐานข้อมูลโอแพก แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ ปีการศึกษา 2563 ในกิจกรรมอบรมเข้มชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ ห้องฉายภาพยนตร์ อาคารบรรณสาร ชั้น 4