พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

B41 พ2

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านปรัชญา เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Motive : เหตุจูงใจ แรงชักนำที่เร้าใจบุคคลให้กระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการ
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบระหว่างคำศัพท์ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ โดยจัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร ก – ฮ เช่น
จิตสัมบูรณ์ : Absolute Idealism
ส่วนที่ 3 เป็นรายชื่อนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงพร้อมรูปภาพมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติและผลงานที่สำคัญ โดยจัดเรียง ตามลำดับชื่อนักปรัชญา อักษร A – Z