ศัพท์ปรัชญาและตรรกศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

B41 ศ6

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านปรัชญา เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – ไทย โดยจัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร A – Z เช่น Cosmology : จักรวาลวิทยา
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบระหว่างคำศัพท์ภาษาไทยและภาษา อังกฤษ โดยจัดเรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร ก – ฮ เช่น สสารรูปนิยม : Hylomorphism