ปทานุกรมจิตวิทยา เดโช สวนานนท์ โอเดียนสโตร์

ผู้แต่ง

เดโช สวนานนท์

สำนักพิมพ์

โอเดียนสโตร์

เลขเรียกหนังสือ

BF31 ด7

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านจิตวิทยา เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำแปลและคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนท้ายเล่มมีภาคผนวกอักษรย่อที่ใช้เฉพาะในวิชาจิตวิทยา ตารางแสดงการจำแนกระดับเชาว์ ปฏิทินแสดงการพัฒนาของแบบทดสอบ และประวัติย่อ นักจิตวิทยาคนสำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
Psychotherapy (การบำบัดทางจิต) : ได้แก่การใช้กลวิธีต่างๆ ทางจิตวิทยาในการรักษาคนไข้ที่เป็นโรคจิตหรือรักษาผู้ที่มีพฤติกรรมผิดปกติขาดการปรุงปรับ กลวิธีทางจิตวิทยาที่ใช้ในการบำบัดรักษานั้น มีมากมายหลายประการอาทิ เช่น การสะกดจิต (Hypnosis) การวิเคราะห์จิต (Psychoanalysis) ละครจิต (Psychodrama) เป็นต้น