ศัพท์ : จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ และจิตวิญญาณ

ผู้แต่ง

วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ

สำนักพิมพ์

เค.เอส.พี การพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

BJ63 ว46 2550

รายละเอียด

คำศัพท์สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์การกีฬา สาธารณสุขศาสตร์ เวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม จิตเวชปฏิบัติ เวชศาสตร์ฟื้นฟูและเทคโนโลยีการอาหาร คำศัพท์แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่แรก เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย