พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

BL1403 พ23 2552

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับคำสั่งสอน ขนบธรรมเนียม ลัทธิประเพณี คติความเชื่อถือ และพิธีกรรมอันเนื่องมาจากศาสนาของแต่ละศาสนา ได้แก่
1. ศาสนาพุทธ
2. ศาสนายิว – คริสต์
3. ศาสนาอิสลาม
4. ศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู และศาสนาเชน
5. ศาสนาสิข ชินโต และศาสนาโบราณ
6. ปรัชญาศาสนา และปรัชญาสังคม (ศัพท์ศาสนา)
เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายภาษาไทยโดยละเอียด
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบอังกฤษ – ไทย
ส่วนที่สาม เป็นคำเทียบไทย – อังกฤษ