พจนานุกรมศัพท์พระไตรปิฎก บาลี – โรมัน – ไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

BQ1130 ร23

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านพระพุทธศาสนา โดยรวบรวมศัพท์ ในส่วนของตัวอักษร “อ” มี 2 เล่ม
เล่ม 1 เป็นคำศัพท์พระไตรปิฎก บาลี – โรมัน – ไทย เริ่มตั้งแต่คำศัพท์อักษร อ – อนญฺญฃาย
เล่ม 2 เป็นคำศัพท์พระไตรปิฎก บาลี – โรมัน – ไทย ตั้งแต่คำศัพท์ อนิทาน – อโยสลาก
คำศัพท์จัดเรียงลำดับศัพท์ภาษาบาลีอักษรไทยขึ้นหน้าตามลำดับสระ แล้วเรียงต่อด้วยอักษรโรมัน จากนั้นเรียงศัพท์บัญญัติภาษาไทยต่อท้ายอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด และคำศัพท์แต่ละคำแสดงโครงสร้างทางไวยากรณ์ ไว้ชัดเจนเพื่อให้ทราบหลักไวยากรณ์