พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์ (ชำระ – เพิ่มเติม ช่วงที่ ๑/เสริม)

ผู้แต่ง

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)

สำนักพิมพ์

มูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)

เลขเรียกหนังสือ

BQ130 พ4พ21 2553

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์ประมาณ 1,100 คำศัพท์ แบ่งเป็น 3 ประเภท
1. พุทธศาสนประวัติ
2. ธรรม (หลักคำสอน)
3. วินัย (พุทธบัญญัติที่กำกับความประพฤติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์)

อธิบายความหมายของศัพท์และข้อมูลเกี่ยวกับ จำนวนข้อย่อย ประวัติย่อ สถานที่ เหตุการณ์แวดล้อม และแสดง การอ้างโยงคำศัพท์อื่นเพื่อค้นหาความหมายเพิ่มเติม