พจนานุกรมพุทธศาสตร์ : ฉบับประมวลธรรม

ผู้แต่ง

พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

สำนักพิมพ์

บริษัท สื่อตะวัน

เลขเรียกหนังสือ

BQ130 พ4พ3 2545

รายละเอียด

คำศัพท์ว่าด้วยหลักธรรมทั่วไป เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนที่ 1 พจนานุกรมหมวดธรรม
ส่วนที่ 2 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ไทย – อังกฤษ
ส่วนที่ 3 พจนานุกรมพุทธศาสตร์ อังกฤษ – ไทย
เป็นคำจำกัดความและอธิบายความหมายอย่างสั้นๆทั้งคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ