พจนานุกรมวิสามานยนามไทย : วัด วัง ถนน สะพาน ป้อม

ผู้แต่ง

กนกวลี ชัยยะ

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

DS567 ก62 2548

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อสถานที่ต่างๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีคำอธิบายรายละเอียดโดยสังเขปว่าเป็นอะไร เช่น วัด วัง ถนน สะพาน หรือป้อม ตั้งอยู่ที่ไหน และมีประวัติ
ความเป็นมาอย่างไร