พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน.

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ

HB61 พ23 2555

รายละเอียด

พจนานุกรมศัพท์เศรษฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เหมาะสำหรับการหาความหมายของคำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ รวมทั้งสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ด้านการคลัง การเงิน การธนาคาร และการบัญชี เนื้อหาเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษพร้อมคำอธิบายภาษาไทย มีสูตรคณิตศาสตร์ รูปกราฟ และตารางประกอบความหมายของคำศัพท์ ในส่วนท้ายเล่มมีคำศัพท์เทียบอังกฤษ-ไทย และ คำเทียบไทย-อังกฤษ จัดเรียงตามลำดับอักษร เช่น
คำศัพท์เทียบอังกฤษ-ไทย เช่น cost of living = ค่าครองชีพ
คำศัพท์เทียบไทย-อังกฤษ เช่น นโยบายการคลัง = fiscal policy