พจนานุกรมเศรษฐศาสตร์

ผู้แต่ง

ภราดร ปรีดาศักดิ์

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เลขเรียกหนังสือ

HB61 ภ463 2549

รายละเอียด

พจนานุกรมอังกฤษ – ไทย ด้านเศรษฐศาสตร์ ภายในเล่มเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยอธิบายขยายความคำศัพท์แต่ละคำเป็นภาษาไทย เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ได้ถูกต้อง จัดเรียงตามลำดับอักษร เช่น
Basic exports
สินค้าออกพื้นฐาน
สินค้าออกที่จัดอยู่ในประเภทสินค้าขั้นปฐม สินค้าออกเหล่านี้ส่วนใหญ่ผลิตโดยประเทศด้อยพัฒนาได้แก่ สินค้าเกษตร และสินแร่ต่างๆ เช่น ข้าว ฝ้าย ชา กาแฟ ถั่วลิสง ไม้ ตะกั่ว ดีบุก ทองแดง เป็นต้น ในส่วนท้ายเล่มมีดัชนีคำเทียบไทย–อังกฤษ เพื่อความสะดวกต่อการค้นหาคำ