ศัพท์เศรษฐศาสตร์ : อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

นานมีบุ๊คส์พลับลิเคชั่น

เลขเรียกหนังสือ

HB61 ศ643 2549

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านเศรษฐศาสตร์ แบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนได้แก่ ศัพท์เศรษฐศาสตร์อังกฤษ – ไทย และ ศัพท์เศรษฐศาสตร์ไทย – อังกฤษ จัดเรียงตามลำดับอักษรแต่ละภาษา ประกอบด้วยคำศัพท์ทางด้านเศรษฐกิจ การคลังสาธารณะ การเงิน การธนาคาร และการบัญชี