พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ อังกฤษ – ไทย

ผู้แต่ง

นพวรรณ จงวัฒนา

สำนักพิมพ์

สถาบันประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ

HB849 น45 2541

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านประชากรศาสตร์ เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด พร้อมทั้งใช้คำว่า “ดู” โยงกับคำที่มีความหมายเดียวกัน หรือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรือคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน หรือคำที่มีความหมายเกี่ยวข้องกัน ใช้อ้างถึงคำดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้พจนานุกรมฉบับนี้ได้ค้นคว้าคำศัพท์เพิ่มเติม