พจนานุกรมศัพท์ประชากรศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

HB849.25 พ23 2557

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านประชากรศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 3 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย
ส่วนที่สาม เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ