ศัพท์ประชากรศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

HB849.25 ร62 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านประชากรศาสตร์ ภายในมีศัพท์บัญญัติจำนวน 2,221 คำ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ – ไทย
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ภาษาไทย – อังกฤษ