ศัพท์การบริหารธุรกิจ

ผู้แต่ง

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ

สำนักพิมพ์

Diamond in Business World

เลขเรียกหนังสือ

HD30.15 ศ643 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการบริหารธุรกิจ 9 ประเภท ได้แก่การบัญชี (AC) การโฆษณา (AD) การเงิน (FI) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) การบริหารการตลาด (MG) พฤติกรรมองค์การ (MK) การผลิต/การปฏิบัติการ (OB) และการวิจัยธุรกิจ (RE) เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ท้ายคำศัพท์แต่ละคำจะระบุอักษรย่อของการบริหารแต่ละประเภท เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น
ACTIVE CAPITAL (FI) : เงินทุนที่ใช้ประจำ
เงินทุนที่ใช้ในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของธุรกิจที่จะนำผลกำไรให้กิจการ