พจนานุกรมศัพท์ธุรกิจและกฎหมายฉบับย่อไทย-อังกฤษ อังกฤษ – ไทย

ผู้แต่ง

รวบรวมโดย โยเซฟ โรห์เรอร์, ก้อง มังกรกาญจน์

สำนักพิมพ์

หน้าต่างสู่โลกกว้าง

เลขเรียกหนังสือ

HF1001 R648 2551

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านธุรกิจและกฎหมาย ครอบคลุมคำศัพท์สาขาการบัญชี, การเงิน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การบริหาร, การตลาด, การปฏิบัติการ, การวิจัยธุรกิจ, และด้านกฎหมาย เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ มีคำศัพท์มากกว่า 13,000 คำ
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบอังกฤษ – ไทย มีคำศัพท์จำนวน 10,860 คำ