พจนานุกรมศัพท์สินค้าเข้า-ออก

ผู้แต่ง

ลำดวน จาดใจดี

สำนักพิมพ์

ธนพลวิทยาการ

เลขเรียกหนังสือ

HF1040.5 ล6พ2 2536

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับสินค้านำเข้า และสินค้าส่งออก ประเภทสิ่งของ เครื่องใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า อาหาร พืช และสัตว์ คำศัพท์แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย-อังกฤษ
ท้ายเล่ม มีรายชื่อสมาคมและองค์การต่างๆ