คำฅน : รวมศัพท์บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ไทย-อังกฤษ

ผู้แต่ง

ธัญญา ผลอนันต์ : รวบรวมและเรียบเรียง

สำนักพิมพ์

ขวัญข้าว’ 94

เลขเรียกหนังสือ

HF5549.A23 ค6 2550

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คำศัพท์แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย