ศัพท์การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้แต่ง

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, สมชาย หิรัญกิตติ

สำนักพิมพ์

Diamond in Business world

เลขเรียกหนังสือ

HF5549 A23 ศ64 2540

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานบุคคล เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย