พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

HG8025 พ2 2549

รายละเอียด

รวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับการประกันภัย
คำศัพท์แบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย
ส่วนที่สอง เป็นคำเทียบไทย-อังกฤษ สำหรับช่วยค้นคำศัพท์ในส่วนแรก