พจนานุกรมศัพท์รัฐศาสตร์เยอรมัน-อังกฤษ-ไทย

ผู้แต่ง

ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ

สำนักพิมพ์

โรงพิมพ์เดือนตุลา

เลขเรียกหนังสือ

JA63 ช75 2553

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านรัฐศาสตร์จัดทำเป็น 3 ภาษา (เยอรมัน–อังกฤษ–ไทย) โดยรวบรวมคำศัพท์ด้านการเมือง การปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การเมืองระหว่างประเทศ และสังคมวิทยา จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ในภาษา เยอรมันตามด้วยความหมายภาษาอังกฤษ และภาษาไทย เช่น
Friedensvertrag [m] peace treaty สนธิสัญญาสันติภาพ
ส่วนท้ายเล่มมีดัชนีค้นคำไทยจัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ พร้อมระบุเลขหน้าของคำศัพท์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้รวดเร็ว