ศัพท์รัฐศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

JA64 .T5 ศ6 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารการเมืองการปกครอง สังคมวิทยาและประชากรศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนที่สองเป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ ส่วนท้ายเล่มมีนามสงเคราะห์ส่วนราชการไทยทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย