ศัพท์นิติศาสตร์ : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ผู้แต่ง

ราชบัณฑิตยสถาน

สำนักพิมพ์

ราชบัณฑิตยสถาน

เลขเรียกหนังสือ

K52.T5 ศ64 2555

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมาย ครอบคลุมกฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน และกฎหมายระหว่างประเทศ โดยเรียงลำดับตามอักษร A-Z รวมทั้งจัดทำคำเทียบภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ (โดยเรียงลำดับอักษร ก-ฮ) อีกทั้งในส่วนท้ายศัพท์มีคำย่อในวงเล็บเพื่อให้ทราบวิชากฎหมาย