อธิบายศัพท์รัฐธรรมนูญ อังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ

ผู้แต่ง

คณิน บุญสุวรรณ

สำนักพิมพ์

เดือนตุลา

เลขเรียกหนังสือ

KPT2067.3 ค36 2547

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านกฎหมายและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เช่น
Exercising Powers : การใช้อำนาจองค์กรของรัฐทุกองค์กรต้องใช้อำนาจโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามรัฐธรรมนูญ
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 : Constitution of the kingdom of Thailand B.E. 2540