ศัพท์การบริหารสาธารณสุข

ผู้แต่ง

ปิยธิดา ตรีเดช

สำนักพิมพ์

สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เลขเรียกหนังสือ

R121 ป46 2553

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการบริหารงานสาธารณสุข แบ่งเป็นหมวดหมู่ ได้แก่ หมวดการสาธารณสุข หมวดการบริหารจัดการ หมวดการวางแผนงาน หมวดการบริหารงานบุคคล หมวดการอำนวยการและภาวะผู้นำ หมวดการควบคุมงานและ การประเมินผล เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาไทย – อังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย ภายในแต่ละหมวดคำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก-ฮ ส่วนท้ายเล่มมีดรรชนี ระบุเลขหน้าของคำศัพท์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการได้รวดเร็ว เหมาะสำหรับผู้บริหารงานขององค์กรด้านสาธารณสุข และนักบริหารทั่วไป