ศัพท์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉบับประยุกต์. เล่ม 1 ศัพท์ไทย-อังกฤษ

ผู้แต่ง

วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ

สำนักพิมพ์

เค.เอส.พี. การพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

R123 ว4 2550

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สำคัญ สาขาแพทยศาตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ จิตเวชปฏิบัติเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีการอาหาร เนื้อหาจัดทำคำศัพท์เป็นภาษาไทย – อังกฤษ เรียงคำศัพท์ตามลำดับอักษร ก-ฮ เพื่อให้เข้าใจความหมายของคำศัพท์ ได้ถูกต้อง เช่น
เนื้องอกรอบหลอดเลือด : periangioma เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์สาขาต่างๆใช้เป็นคู่มือสำหรับการศึกษาค้นคว้า การวิจัยและการปฏิบัติงาน