ศัพท์อนามัยครอบครัวและจิตเวชปฏิบัติสำหรับบุคลากรสาธารณสุข นักจิตวิทยา แพทย์และพยาบาล

ผู้แต่ง

วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ และธาดา วิมลวัตรเวที, บรรณาธิการ

สำนักพิมพ์

เค.เอส.พี. การพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

RA423 ศ64 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านวิทยาศาสตร์ เคมี และการสาธารณสุข เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรกเป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย เรียงลำดับตามอักษร A – Z เช่น
Depressive illness : อาการป่วยด้วยโรคซึมเศร้า
ส่วนที่สองเป็นคำศัพท์ภาษาไทย คำอธิบายความหมายเป็นภาษาอังกฤษ เรียงลำดับตามอักษร ก – ฮ เช่น
ระบบบริการสุขภาพ : Health care service system
เหมาะสำหรับแพทย์ พยาบาล นักวิชาการในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และผู้สนใจทั่วไป