ศัพท์ : สุขภาพจิตและเวชปฏิบัติทางจิตเวชศาสตร์

ผู้แต่ง

วรุณวรรณ ผาโคตร, สิรนาถ นุชนาถ และสุธีกาญจน์ ไชยลาภ

สำนักพิมพ์

เค.เอส.พี. การพิมพ์จำกัด

เลขเรียกหนังสือ

RA790.5 ว46 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านสุขภาพจิตและเวชปฏิบัติทางจิตเวชศาสตร์ เนื้อหาแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนแรกเป็นคำศัพท์อังกฤษ – ไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z ส่วนที่สองเป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร ก – ฮ ส่วนที่สาม เป็นคำศัพท์เฉพาะทางใช้เติมหน้าคำ เป็นคำศัพท์อังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย คำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z และส่วนที่สี่เป็นคำศัพท์เฉพาะทาง ใช้เติมท้ายคำ เป็นคำศัพท์อังกฤษ มีคำอธิบายความหมาย เป็นภาษาไทยคำศัพท์จัดเรียงตามลำดับอักษร A – Z เหมาะสำหรับนักจิตวิทยา บุคลากรสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ และพยาบาล