ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อมน้ำ

ผู้แต่ง

กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์

เรือนแก้วการพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

TD208 ศ6

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการบริหารจัดการน้ำและน้ำเสีย เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย เรียงลำดับตามอักษร A – Z เช่น
Water Conditioning : การปรับสภาพน้ำวิธีการทำให้ น้ำไม่มีรส กลิ่น และลักษณะสมบัติอื่นที่ไม่ต้องการ ยกเว้นการฆ่าเชื้อโรค
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ เรียงลำดับตามอักษร ก – ฮ เช่น
เครื่องสูบพลังไอน้ำ : Steam Pump