ศัพท์บัญญัติและนิยามสิ่งแวดล้อม

ผู้แต่ง

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

เลขเรียกหนังสือ

TD208 ศ64 2548

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทยโดยละเอียด เรียงลำดับตามอักษร A – Z เช่น
Industrial Waste : ของเสียอุตสาหกรรมของเสียทุกชนิดที่เกิดจากกิจกรรมอุตสาหกรรม ได้แก่ น้ำเสีย ขยะ กากของเสีย ซึ่งทั้งหมดนี้จะมีทั้งมีพิษอันตรายและไม่มีพิษ
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ เรียงลำดับตามอักษร ก – ฮ เช่น
ประสิทธิภาพการดูดจับของเครื่องดูดควัน : Hood Capture Efficiency