ศัพท์บัญญัติและนิยามน้ำเสีย

ผู้แต่ง

กรมควบคุมมลพิษ และสมาคมวิศวกรสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์

เรือนแก้วการพิมพ์

เลขเรียกหนังสือ

TD730 ศ64 2540

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการบริหารจัดการน้ำเสีย การบำบัดน้ำเสีย การวิเคราะห์น้ำเสีย เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษ มีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย เรียงลำดับตามอักษร A – Z เช่น
Grease Trap : บ่อดักไขมัน บ่อสำหรับแยกไขมันหรือของแข็งลอยน้ำออกจากน้ำเสียโดยให้ลอยขึ้นแล้วเก็บกักไว้จนกว่าจะนำออกไปทิ้ง ส่วนที่ เป็นน้ำจะถูกปล่อยให้ไหลออกไปโดยอิสระ
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ เรียงลำดับตามอักษร ก – ฮ เช่น
อัตราค่าบริการน้ำเสีย : Sewage Charge