ศัพท์บัญญัติและนิยามขยะ

ผู้แต่ง

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

สำนักพิมพ์

สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

เลขเรียกหนังสือ

TD785.5 ศ64 2540

รายละเอียด

คำศัพท์ด้านการจัดการขยะ และการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับขยะ เนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน
ส่วนแรก เป็นคำศัพท์ภาษาอังกฤษมีคำอธิบายความหมายเป็นภาษาไทย เรียงลำดับตามอักษร A – Z เช่น
Collecting System : ระบบเก็บขนขยะ ระบบที่ใช้ในการส่งขยะจากหลายๆแหล่งไปยังจุดรวม
ส่วนที่สอง เป็นคำศัพท์ไทย – อังกฤษ เรียงลำดับตามอักษร ก – ฮ เช่น
กิจกรรมลดขยะ : Precycling