คอลเลคชั่นพิเศษ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สารสนเทศอัตลักษณ์ มสธ.

สารสนเทศอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นคอลเลคชั่นพิเศษที่สำนักบรรณสารสนเทศจัดทำขึ้น เพื่อให้สาระความรู้เกี่ยวกับจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ด้านประวัติความเป็นมา แรกริ เริ่มมี ใน มสธ. สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา สุโขทัยศึกษา สารสนเทศด้านการศึกษาทางไกล และนนทบุรีศึกษา ที่ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้บริการทั้งที่สำนักบรรณสารสนเทศและใช้บริการสารสนเทศออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน