นนทบุรีศึกษา

หนังสือชุดนนทบุรีศึกษา

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คือ หนังสือที่สร้างขึ้นด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ที่นำเสนอข้อมูลในลักษณะข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ที่ผู้อ่านสามารถอ่านผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e -Book Reader) ได้

จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก

จดหมายเหตุการอนุรักษ์พุทธศิลป์ สร้างพระโคนสมอ พระพิมพ์ดินเผา วัดชมภูเวก

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดชมภูเวก

คลังสารสนเทศดิจิทัล นนทบุรีท้องถิ่นของเรา

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา การพัฒนา ต้นแบบการจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น และการเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษาแก่ชุมชน โดยการรวบรวม จัดเก็บและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสารสนเทศที่เกี่ยวกับจังหวัดนนทบุรีตามหลักการทาง บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน ดําเนินการรวบรวมสารสนเทศโดยการสืบเสาะ แสวงหาสารสนเทศที่กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งที่มีการบันทึกไว้ และจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เล่น ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น ปราชญ์ชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่น แล้วนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นสารสนเทศในรูปลักษณ์ที่เหมาะสม พร้อมทั้งพัฒนาระบบห้องสมุดดิจิทัลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นนนทบุรีศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการรวบรวมและจัดเก็บสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นตัวอักษร เสียง ภาพ และภาพกราฟิก ในรูปแบบห้องสมุดดิจิทัล โดยใช้มาตรฐานการลงรายการเมทาดาทาตามแบบแผน ผู้ใช้ทั่วไปสามารถเข้าถึงและค้นข้อมูลสารสนเทศในระบบห้องสมุดดิจิทัลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่าง ๆ

นนทบุรีศรีมหานคร: หนังสือรางวัลดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

นนทบุรีศรีมหานคร เป็นเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีครอบคลุม 6 อำเภอของจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ อำเภอปากเกร็ด อำเภอบางบัวทอง และอำเภอไทรน้อย เนื้อหาครอบคลุมเรื่องราวของจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย ปฐมบทนนทบุรีศรีมหานคร นนทบุรีมีสร้อยนาม นนทบุรีที่สองฝั่งเจ้าพระยา ลำคลอง ครรลองชีวิตนนทบุรี ความหลากหลายของผู้คน ชุมชนนนทบุรีและอาชีพ สร้างมรรคาสู่อารยธรรมนนท์ นนทบุรีมี 6 อำเภอ พระบารมีมากล้นรำพัน ผู้ทำคุณประโยชน์ในจังหวัดนนทบุรี และ บทส่งท้าย เพื่อให้ชาวเมืองนนท์ตระหนักในคุณค่าของจังหวัดนนทบุรี

ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

การศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในสังคมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเรือนตามภูมิภาค และลักษณะภูมิศาสตร์ อันผูกพันร่วมวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนในชุมชนมีความทรงจำส่วนบุคคล และความทรงจำร่วมกันของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และท้องถิ่นใกล้เคียงกันที่เป็นรากเหง้าก่อให้เกิดเป็นเรื่องราว เรื่องเล่า เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน อาชีพท้องถิ่น การทำมาหากิน ประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมของสังคม