นนทบุรี วาไรตี้ 4.0

โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน

รู้จักแหล่งเรียนรู้ในการทำงานท้องถิ่นศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี “นนทบุรีศึกษา” และผลิตผลด้านนนทบุรีศึกษาในรูปแบบหลากหลายของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในสังคมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเรือนตามภูมิภาค และลักษณะภูมิศาสตร์ อันผูกพันร่วมวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนในชุมชนมีความทรงจำส่วนบุคคล และความทรงจำร่วมกันของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และท้องถิ่นใกล้เคียงกันที่เป็นรากเหง้าก่อให้เกิดเป็นเรื่องราว เรื่องเล่า เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน อาชีพท้องถิ่น การ
การศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในสังคมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเรือนตามภูมิภาค และลักษณะภูมิศาสตร์ อันผูกพันร่วมวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนในชุมชนมีความทรงจำส่วนบุคคล และความทรงจำร่วมกันของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และท้องถิ่นใกล้เคียงกันที่เป็นรากเหง้าก่อให้เกิดเป็นเรื่องราว เรื่องเล่า เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน อาชีพท้องถิ่น การทำมาหากิน ประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมของสังคม

วิทยากร