นนทบุรีศรีมหานคร

โครงการพัฒนาและเผยแพร่สารสนเทศจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านนนทบุรีศึกษา เพื่อส่งเสริมบริการห้องสมุดสู่ชุมชน

นนทบุรี วาไรตี้ 4.0

รู้จักแหล่งเรียนรู้ในการทำงานท้องถิ่นศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณี “นนทบุรีศึกษา”
และผลิตผลด้านนนทบุรีศึกษาในรูปแบบหลากหลายของสำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การศึกษาเรื่องราวของท้องถิ่น เป็นการศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ชุมชน ที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนในสังคมที่อาศัยอยู่ในถิ่นฐานบ้านเรือนตามภูมิภาค และลักษณะภูมิศาสตร์ อันผูกพันร่วมวิถีวัฒนธรรมเดียวกัน ผู้คนในชุมชนมีความทรงจำส่วนบุคคล และความทรงจำร่วมกันของผู้คนที่อยู่ในท้องถิ่นเดียวกัน และท้องถิ่นใกล้เคียงกันที่เป็นรากเหง้าก่อให้เกิดเป็นเรื่องราว เรื่องเล่า เกี่ยวกับชีวิต ความเป็นอยู่ อาหารการกิน อาชีพท้องถิ่น การทำมาหากิน ประเพณี ความเชื่อ ศรัทธา จิตวิญญาณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่มีผลต่อการดำรงอยู่ของท้องถิ่นหรือการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อมของสังคม

วิทยากร

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทวี สุรฤทธิกุล

รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายพิศาล บุญผูก

จ.ส.อ. สมพงษ์ สกุลดิษฐ์

นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

นางปิยะนุช ศกุนตนาค

นายยวง เขียวนิล

นายวีระโชติ ปั้นทอง

นางกษภรณ์ ตราโมท

นางสาวมณฑา เจริญสุขสุวรรณ

นายธีรวัฒน์ กลีบผึ้ง

นางวรนุช สุนทรวินิต

ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวเครือทิพย์ เจียรณัย
โทรศัพท์: 0-2504-7445
อีเมล์: ceseckru@hotmail.com

นางสุนันท์ เพ็งมณี
โทรศัพท์: 0-2504-7445
อีเมล์: Sunan.Pen@stou.ac.th

นางวรรเพ็ญ สิตไทย
โทรศัพท์: 0-2504-7445
อีเมล์: diteswan@yahoo.com

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

9/9 หมู่.9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เดินทางโดยรถประจำทาง

  • สาย 52 หมอชิต – ปากเกร็ด
  • สาย 166 ทางด่วนอนุเสาวรียชัยฯ – เมืองทองธานี – ปากเกร็ด
  • สาย 150 บางกะปิ – ปากเกร็ด
  • สาย 356 รังสิต – ดอนเมือง – สะพานใหม่ – ปากเกร็ด

เดินทางโดยรถตู้

  • อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ – เมืองทองธานี
  • เมเจอร์รังสิต – เมืองทองธานี
  • สนามหลวง – เมืองทองธานี
  • งามวงศ์วาน – เมืองทองธานี